Ketens succesvol maken

Vragen?

Vrijwel alle publiek gefinancierde organisaties maken deel uit van ketens of netwerken. Dat wil zeggen dat ze in hun functioneren en bereiken van maatschappelijke effecten mede afhankelijk zijn van andere, al dan niet interne, partners.

Vragen?

Ketens worden o.a. gekenmerkt door: [1]

  • Vele autonome partijen;
  • Geen overkoepelend gezag;
  • Een noodzaak tot samenwerking om het gezamenlijke doel te bereiken;
  • Maar partijen hebben ook eigen belangen die soms tegenstrijdig of conflicterend kunnen zijn.

Ketenprocessen zijn moeilijk te voorspellen en de besluitvorming is irrationeel en chaotisch. Er kunnen zich allerlei onverwachte situaties voordoen en interventies leiden soms tot onbedoelde of averechtse effecten.

Wie in ketens effectief en succesvol wil digitaliseren en/of informatiseren moet rekening houden met deze kenmerken. Bijvoorbeeld door geleidelijkheid als uitgangspunt te nemen bij de invoering van nieuwe technologie. Of door niet met elkaars interne gang van zaken te bemoeien. Met andere woorden, werken in ketens heeft een significant effect op de vraagstukken waar betrokkenen individueel en gezamenlijk voor staan. Zowel wat betreft samenwerking als in de digitalisering of keteninformatisering.

Drie pijlers die van belang zijn bij succes in ketens zijn: 

  1. Een goede samenwerking tussen ketenpartners gebaseerd op vertrouwen en met respect voor ieders autonomie, individuele belangen en interne gang van zaken. Hier hoort ook een gemeenschappelijke en gestandaardiseerde ‘taal’ bij op ketenniveau zodat ketenpartners van elkaar weten waar ze het over hebben.
  2. Ketenspecifieke informatisering, gericht op het effectief delen van informatie op ketenniveau. Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling is daarbij van belang, bijvoorbeeld wanneer twee of meer informatiesystemen van ketenpartners via een koppelvlak aan elkaar gelinkt zijn. Maar er zijn nog meer typen informatie-architecturen te onderscheiden, zoals een ‘kaal’ keteninformatiesysteem waarin alleen de minimale benodigde set aan gegevens zijn opgenomen of een integrale keteninformatie-architectuur (inhoudelijke gegevens van ketenpartijen in een gezamenlijke voorziening). [2]
  3. Effectieve besturing van de keten en het keteninitiatief. Dat wil zeggen, een besturing die rekening houdt met de organisatiegraad van de keten en de behoeften van de ketenpartijen. Soms is het haalbaar of noodzakelijk om alleen onderling af te stemmen. In andere gevallen is coördinatie of regie juist het meest passend. Daarbij geldt: hiërarchische sturing vanuit een machtspositie is lang niet altijd een effectieve coördinatievorm in ketens. [1]

PBLQ heeft veel kennis en ervaring in de praktijk van onderzoeken, adviseren, managen en trainen van ketenvraagstukken. Deze kennis en ervaring hebben we zelf via de praktijk opgedaan, maar ook verkregen via de inzet van de aan ons verbonden hoogleraren. Voor gemeenten, provincies en rijksoverheden hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd naar de gewenste en ongewenste ketenwerking en –effecten. We hebben in vele ketens, o.a. in het justitiële en zorgdomein, geadviseerd over de samenwerking, informatie-uitwisseling en de inrichting van ketenregisters. We hebben vele projecten en programma’s geleid in meerpartijen situaties en sterk uiteenlopende belangen van stakeholders. Ook kunnen we vanuit onze neutrale en deskundige rol regelmatig als ketenregisseur of ketencoördinator optreden. Tot slot we geven training aan individuen en groepen, van beleidsontwikkelend tot bestuurlijk niveau, om met de professionele en communicatie-vraagstukken in ketenverband om te (leren) gaan. De essentie van onze inzet is dat we zo helpen ketens meer succesvol te laten zijn, op alle niveaus.

[1] Grijpink, J.H.A.M., (2016, 3de druk). Keteninformatisering in kort bestek.
[2] Visser, T. (2016). Inzicht in keteninitiatieven.