PBLQ rekenkameronderzoek

Lokale rekenkamers vervullen een essentiële functie in het ondersteunen en versterken van de sturende en controlerende verantwoordelijkheden van gemeenteraden. De context waarbinnen gemeenteraden hun belangrijkste taken uitvoeren is de laatste jaren zeer complex gebleken. Rekenkameronderzoek kan hierin uitkomst bieden als belangrijk onafhankelijk controlemiddel van de raad. PBLQ schiet lokale rekenkamers graag te hulp in de uitvoering van dergelijk onderzoek.

Onze ervaring

Rekenkamers maken inzichtelijk hoe voorgenomen beleid in de praktijk wordt ingevuld. De nadruk ligt op een evaluatie van doeltreffendheid en doelmatigheid. Met behulp van onafhankelijk, transparant onderzoek helpen lokale rekenkamers de raad met het vormen van een beeld van de feitelijke situatie. Zulke inzichten geven de mogelijkheid tot effectieve controle op de uitvoering, en bieden belangrijke handvaten in de voorbereiding van toekomstig beleid. Op die manier werkt rekenkameronderzoek niet alleen retrospectief, maar ook zeker prospectief; aan concrete aanbevelingen van rekenkameronderzoek kan de raad direct opvolging geven.

Onze adviseurs zijn ervaren in het doorgronden van complexe lokale vraagstukken en het opstellen van concrete aanbevelingen.

PBLQ heeft een rijke ervaring met het ondersteunen van rekenkamers en rekenkamercommissies in het uitvoeren van gedegen onderzoek. Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het gebied van de gemeentelijke informatievoorziening en de digitale dienstverlening. Te denken valt aan een doorlichting van de kwaliteit van het informatiebeleid en de privacy- en informatiebescherming. Daarnaast hebben we recentelijk onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke voorbereiding op de Omgevingswet, de gevolgen van gemeentelijke herindeling, maar ook bijvoorbeeld naar lokaal subsidiebeleid.  

Privacybeleid – Pijnacker-Nootdorp

Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht. Het belang van privacy komt duidelijk tot uiting in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), die sinds 2018 van kracht is en die beoogt om privacyrechten van burgers beter te borgen. Gemeenten komen in de uitvoering van hun dagelijkse taken veel in aanraking met het beheer, gebruik en delen van persoonsgegevens. Bij gemeenten vindt bijvoorbeeld de registratie van het bevolkingsregister plaats, melden inwoners zich voor een vergunning, uitkering of andere vorm van zorg of ondersteuning. Gemeenten zijn zich er in toenemende mate van bewust dat het correct omgaan met persoonsgegevens steeds belangrijker wordt in een integere dienstverlenging, en het vertrouwen in de lokale overheid. Binnen deze context heeft PBLQ in 2018 in opdracht van de rekenkamercommissie van Pijnacker-Nootdorp onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van persoonsgegevens van inwoners. Dat eindrapport is hier te vinden. 

Subsidiebeleid – Heerenveen

Gemeenten zijn een belangrijke verstrekker van subsidies aan lokale initiatieven, maar hebben meestal weinig zicht op de daadwerkelijke besteding van deze gelden. De informatieverstrekking over het functioneren en de prestaties van gesubsidieerde instellingen aan gemeenten is vaak oppervlakkig en beperkt. Om een beter inzicht te krijgen in de besteding van subsidiegelden heeft PBLQ in 2019 een onderzoek uitgevoerd voor de rekenkamercommissie van Heerenveen. In het bijzonder is er gekeken naar de manier waarop gesubsidieerde instellingen hun doelstellingen met behulp van verkregen subsidies nastreven, en hoe deze bezigheden vervolgens worden teruggekoppeld aan de gemeente. Dergelijk onderzoek biedt gemeenten inzicht in de bestuurlijke en financiële risico´s die zij lopen en kan bovenal bijdragen in de formulering van toekomstig effectief subsidiebeleid. Het eindrapport is terug te vinden via de rekenkamercommissie.

Informatiebeveiliging – Katwijk

De digitale informatiestromen bij gemeenten zijn omvangrijk. Er is sprake van een continue uitwisseling van gegevens binnen de gemeentelijke organisatie, maar met name in relatie tot burgers en bedrijven. Dit zorgt voor een efficiëntere, op maat gemaakte dienstverlenging, maar is niet zonder gevaren. Gegevens kunnen worden gehackt en misbruikt. In sommige situaties zijn bijvoorbeeld essentiële persoonsgegevens misbruikt om identiteitsfraude mogelijk te maken. Het is daarom van wezenlijk belang dat gemeenten hun informatiebeveiliging op orde hebben, en dat (persoons)gegevens bij gemeenten in veilige handen zijn. In dat licht heeft PBLQ voor de gemeente Katwijk in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke informatiebeveiliging.

Bekijk hier de video over het belang van Rekenkamers

Aan het woord: Peter Castenmiller | Bron: Ministerie van BZK