PBLQ rekenkameronderzoek

De uitdagingen die de informatiesamenleving ons brengt, eist ook steeds meer van het lokale bestuur. PBLQ geeft in dit kader al jaren invulling aan onderzoeken voor lokale rekenkamers en rekenkamercommissies. Te denken valt aan het toetsen van de digitale dienstverlening, de kwaliteit van het informatiebeleid, informatie- en privacybescherming, de digitalisering van de archieffunctie, een doorlichting van de ICT-functie van de gemeente of de voorbereidingen van de gemeente op de Omgevingswet. Daarnaast hebben wij ook met grote regelmaat onderzoeken uitgevoerd naar regionale samenwerking, subsidiebeleid, burger- en overheidsparticipatie en de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Een greep uit onze ervaringen met rekenkameronderzoek

Venlo, digitale dienstverlening

De ervaringen van burgers en ondernemers centraal stellen. De gemeente Venlo hanteert dat als leidend principe voor de dienstverlening. De rekenkamercommissie heeft nu gekeken naar de ervaringen met deze inrichting van de gemeentelijke dienstverlening. Daarbij is gebruikt gemaakt van de methode van ‘customer journey mapping’ (klantreizen), waarbij aandacht is voor pieken en dalen in de beleving van de klanten tijdens het gehele proces van dienstverlening. Dit onderzoek is in het najaar van 2016 afgerond.

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, digitale dienstverlening

Voor de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft PBLQ onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening in deze vier gemeenten. Daarin stond met name de rol van de gemeenteraad centraal. Kortom: welke rol heeft de gemeenteraad in de ontwikkeling en de vaststelling van een visie op digitale dienstverlening of in het controleren van de prestaties van digitale dienstverlening? Deze rol is extra interessant in het licht van de toenemende samenwerking tussen gemeenten in verbonden partijen, waarbij delen van de (digitale) dienstverlening worden uitgevoerd door deze samenwerkingsverbanden. Het rapport is te vinden op de website van de gezamenlijke rekenkamercommissie. 

Maassluis, stand van zaken ICT

ICT is overal! Deze constatering van de rekenkamercommissie van Maassluis vormde het vertrekpunt voor dit onderzoek. Immers, in de huidige samenleving neemt het belang van ICT steeds meer toe.  De overheid erkent dat belang ook en gebruikt ICT steeds vaker als essentieel instrument in de communicatie van de gemeentelijke organisatie met burgers, bedrijven en ketenpartners. Ook draagt ICT in belangrijke mate bij aan de interne gemeentelijke bedrijfsvoering. De rekenkamercommissie heeft PBLQ gevraagd om onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de investeringen in het informatiebeleid door de gemeente Maassluis. Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2017 afgerond. 

Gorinchem – Archieffunctie 

Vandaag de dag wordt meer en meer overheidsinformatie digitaal gepubliceerd en verspreid. Dit roept vragen op met betrekking tot de (juridische) status van die informatie en op welke manier deze informatie moet worden geregistreerd en gearchiveerd. In veel wet- en regelgeving wordt echter niet altijd al geanticipeerd op de hoge vlucht die digitalisering van informatie heeft genomen. De rekenkamercommissie van Gorinchem heeft nu het initiatief genomen tot een onderzoek naar de ontwikkelingen rond de archieffunctie van deze gemeente. In dit verband heeft de rekenkamercommissie aan PBLQ gevraagd om een voorstel uit te brengen voor de ondersteuning van dit onderzoek. Dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2017 uitgevoerd. 

Doetinchem – Privacybeleid

Met de steeds groter wordende betekenis en invloed van grote ICT-systemen is in de samenleving de aandacht voor een goede bescherming van de privacy van de burgers toegenomen. Overheden beheren vele, soms zeer gevoelige, gegevens van burgers. Dat geldt bij uitstek voor gemeenten. Daar vindt de registratie in het bevolkingsregister plaats. Daar melden inwoners zich voor een vergunning, een uitkering of ondersteuning in het kader van de Wmo. Ook problemen in het gezin worden geregistreerd bij de gemeente. Bovendien vervullen gemeenten een belangrijke rol in het delen van dergelijke basisinformatie over de inwoners met andere instanties. In de afgelopen jaren is meermalen gebleken dat niet alle gemeenten er in slagen om de vertrouwelijkheid van deze informatie te garanderen en te bewaren. Het belang van een adequaat privacybeleid door gemeenten is daarmee toegenomen. In dit licht heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Doetinchem PBLQ gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het privacybeleid van deze gemeente. Dit onderzoek wordt in het eerste halfjaar van 2017 uitgevoerd.