Governance

Vragen?

Ons land transformeert in rap tempo naar een digitale informatiesamenleving. De overheid speelt een cruciale rol als het gaat om investeringen in infrastructuur, het bepalen van de spelregels en het actueel houden van ICT-voorzieningen. Het is de uitdaging om enerzijds te zorgen voor betrouwbare en stabiele dienstverlening en anderzijds voldoende ruime te bieden voor investeringen in innovaties die de nieuwe wensen van de samenleving beantwoorden.

Vragen?

Wij bieden bestuurders comfort door de effecten van ICT inzichtelijk te maken.

De governance-arrangementen voldoen niet meer nu Nederland in sneltreinvaart transformeert naar een digitale overheid. Of het nu gaat om sturing op grote ICT-programma’s, bouwen aan en werken met de Generieke Digitale Infrastructuur, samenwerken in ketens en netwerken of om het delen van informatie. 

PBLQ kan deze ontwikkelingen duiden en de vele belangen afwegen. Moeten we innoveren of behouden wat nu eenmaal werkt? Vooral voor uitvoeringsorganisaties blijft de vraag hoe ze beschikbare middelen, kennis en capaciteit in moeten zetten om de continuïteit van hun dienstverlening te borgen en de informatiesystemen actueel te houden. Met behulp van portfoliomanagement en benefitmanagement stellen wij opdrachtgevers in staat de juiste afwegingen te maken.   

PBLQ helpt het publieke domein bij het goed inrichten van opdrachtgeverschap bij I-projecten, zodat tegemoet wordt gekomen aan de verwachtingen van de politiek en de realiteit van de uitvoering. Wij bieden bestuurders comfort door de effecten van ICT inzichtelijk te maken. We gebruiken hiervoor bewezen eigen methoden en technieken. Ook helpen we bij het inrichten van crisismanagement.

Extra zekerheid: reviews en audits

review en audits

PBLQ kijkt en denkt graag met u mee voor een onafhankelijk oordeel bij veranderprogramma's en grote projecten. Daarmee krijgt u extra zekerheid in complexe en risicovolle ICT trajecten, bij verantwoordingsmomenten, moeilijke beslissingen of discussie met andere partijen. PBLQ reviews en audit zijn maatwerktrajecten. Wij onderzoeken aan de hand van een door u vastgestelde vraag en – met name bij een audit – een gevalideerd referentiekader. Het onderzoeksobject kan heel divers zijn. Bijvoorbeeld een project, programma, systeem, applicatie, proces of organisatieonderdeel van uzelf, in een keten of van een over te nemen organisatie. Wij zorgen allereerst voor inzicht in de aard van de situatie en vervolgens in de oorzaken die maken dat er onvolkomenheden of risico’s zijn. Daarbij verzorgen wij concrete, begrijpelijke en haalbare aanbevelingen om de 'non-compliance' op te lossen. Wij noemen dit “handelingsperspectief”: welke stappen zijn nodig om in uw organisatie de gebleken aandachtspunten te verbeteren.

Ketens

ketens

Vrijwel alle publiek gefinancierde organisaties maken deel uit van ketens of netwerken. Dat wil zeggen dat ze in hun functioneren en bereiken van maatschappelijke effecten zijn mede afhankelijk van andere, al dan niet interne, partners. Dit heeft een significant effect op de vraagstukken waar betrokkenen individueel en gezamenlijk voor staan. Zowel wat betreft samenwerking als in de digitalisering of keteninformatisering. PBLQ heeft veel kennis en ervaring in de praktijk van onderzoeken, adviseren, managen en trainen van ketenvraagstukken. Deze kennis en ervaring hebben we zelf via de praktijk opgedaan, maar ook verkregen via de inzet van de aan ons verbonden hoogleraren. Voor gemeenten, provincies en rijksoverheden hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd naar de gewenste en ongewenste ketenwerking en –effecten. We hebben in vele ketens, o.a. in het justitiële en zorgdomein, geadviseerd over de samenwerking, informatie-uitwisseling en de inrichting van ketenregisters. We hebben vele projecten en programma’s geleid in meerpartijen situaties en sterk uiteenlopende belangen van stakeholders. Ook kunnen we vanuit onze neutrale en deskundige rol regelmatig als ketenregisseur of ketencoördinator optreden. Tot slot we geven training aan individuen en groepen, van beleidsontwikkelend tot bestuurlijk niveau, om met de professionele en communicatie-vraagstukken in ketenverband om te (leren) gaan. De essentie van onze inzet is dat we zo helpen ketens meer succesvol te laten zijn, op alle niveaus.

Organiseren en leiding geven aan ICT-veranderprojecten

veranderprojecten

Het leiding geven aan grote ICT-projecten vergt veel van projectmanagers en hun opdrachtgevers. Wij beschikken over een aantal zeer ervaren project- en programmamanagers die grote projecten in politiek/bestuurlijk complexe omgevingen kunnen leiden. Zij kunnen grote ICT-projecten en programma's opstarten en beheersbaar uitvoeren. Daarnaast werken wij vanuit onze kennis en ervaring, aan de ontwikkeling van programmamanagers en opdrachtgevers in de publieke sector. Onze programmamanagers en programmaondersteuners zijn gecertificeerd voor Managing Succesful Programmes en Managing of Portfolio’s.

Rekenkameronderzoek; versterken van de sturing en controle door de gemeenteraad  

Rekenkameronderzoek

PBLQ geeft al jaren invulling aan onderzoeken voor lokale rekenkamers en rekenkamercommissies. Daarbij hanteren we een werkwijze die gericht is optimale doorwerking van de conclusies en aanbevelingen. In onze aanpak betrekken we de hele gemeentelijke organisatie; dat betreft dan zowel de ambtelijke organisatie, B&W als de gemeenteraad. Waar mogelijk maken we, naast een gebruikelijke rapportage, ook gebruik van andere publicatievormen om de boodschap duidelijk en compact onder de aandacht van de raadsleden te kunnen brengen.