Hoe kunnen wij u helpen met de Omgevingswet?

Vragen?

De Omgevingswet reduceert het aantal regels voor de leefomgeving: van 26 wetten naar één wet. De manier van werken onder deze nieuwe wet is fundamenteel anders. Dit leidt tot snellere besluitvorming, meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Om dit alles mogelijk te maken, is flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het doel is dat alle overheden voor 1 januari 2021 hierop aansluiten.

Waarmee helpt PBLQ u verder?

Vragen?

Programmamanagement

De implementatie van de Omgevingswet raakt de hele organisatie: het fysiek domein, de afdeling ICT, het klantcontactcentrum, maar ook politiek en bestuur. Het doel is duidelijk, maar wat is de weg ernaar toe? PBLQ heeft ervaring met het begeleiden van veranderprogramma's. Programmamanagers van PBLQ hebben het verandertraject begeleid bij diverse gemeenten, waaronder Arnhem en De Bilt. 

Aansluiten van gemeenten op het DSO 

Overheden moeten vóór 1 januari 2021 aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegde gezagen op termijn alle informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het formuleren van beleid, het maken van plannen, het indienen en ontvangen van aanvragen en het houden van toezicht. Wat voor de aansluiting op het DSO nodig is, hangt af van de ambities van de gemeente op het gebied van dienstverlening, hoe u uw informatievoorziening en werkprocessen heeft ingericht en wat de leveranciers van uw systemen kunnen leveren om de aansluiting op het DSO te realiseren.
PBLQ ondersteunt gemeenten bij het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet door:

 • Het maken van een impactanalyse: waar staat u nu, waar moet u wettelijk gezien naartoe en wat wilt u zelf bereiken?
 • Het maken van een informatieplan: hoe komt u van de huidige situatie naar de gewenste situatie?
 • Het begeleiden van pilot-implementaties.
 • Het ondersteunen bij de uitvoering van het gehele implementatieproces.

Begeleiden aanschaf nieuwe Omgevingswetsoftware

De Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO bestaat uit een gemeentelijk deel en een Landelijke Voorziening (LV) waarop elke gemeente moet aansluiten. Gemeenten moeten hiervoor met nieuwe standaarden werken en bestaande oplossingen integreren. Plansoftware, software voor het beheer van toepasbare regels en software voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving moeten vernieuwd of ge-upgrade worden. 
PBLQ ondersteunt gemeenten bij de aanschaf van nieuwe software. In samenwerking met Nederland ICT hebben wij een markttoets uitgevoerd voor de VNG naar Omgevingswet software. Ook adviseren wij gemeenten bij:

 • De inventarisatie van bestaande software.
 • Het opstellen van requirements voor nieuwe software.
 • Integratie en implementatie van Omgevingswet-proof oplossingen.

Herontwerpen werkprocessen

Gemeenten moeten hun werkprocessen aanpassen om conform de Omgevingswet te werken. Alleen dan is het mogelijk om binnen de wettelijke termijn van acht weken een vergunning te verlenen. PBLQ ondersteunt gemeenten bij het herontwerp van de Omgevingswet processen door:

 • Organiseren, uitvoeren en begeleiden van interactieve workshops.
 • Het herontwerpen van processen in de voor de Omgevingswet aangepaste IV/ICT.
 • Het borgen van de nieuwe werkwijze in de gemeentelijke organisatie.

Ondersteunen gemeenteraad 

De Omgevingswet biedt de gemeenteraden een nieuw instrument om kaders te stellen in de leefomgeving. Zo stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast. De wet laat veel ruimte voor maatwerk, maar in de visie moet verplicht opgenomen worden hoe de participatie geregeld is en hoe de visie samenhangt met die van andere bevoegde gezagen als Rijk, provincie en waterschappen. 

Gemeenteraden zetten bestaande instrumenten in om hun kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Zo kan een lokale rekenkamer onderzoek doen naar de voorbereiding op de Omgevingswet. 
PBLQ ondersteunt gemeenteraden bij de invoering van de Omgevingswet: 

 • Met korte interactieve workshops waarbij we met concrete cases oefenen met de nieuwe Omgevingswetinstrumenten.
 • Met rekenkameronderzoek of de voorbereidingen voor de Omgevingswet volgens plan verlopen.