Een greep uit onze ervaringen

De Omgevingswet

Gepubliceerd op

Vragen?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

PBLQ adviseert en helpt een groot aantal overheden bij de voorbereidingen op de Omgevingswet. Op deze pagina laten wij u enkele voorbeelden van projecten zien. Deze projecten zijn gesorteerd op het gebied van visie en strategie, digitalisering, decentrale overheden en koepelorganisaties en tot slot: standaarden.

Vragen?

Visie en strategie

Wij mochten het ministerie van IenM ondersteunen bij het vormen van een visie voor het programma GOAL. Dit uitvoeringsprogramma heeft tot doel te komen tot een goed werkend digitaal stelsel ter ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet. Ook hebben wij ondersteund bij de uitwerking van deze visie.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de Omgevingswet opgepakt. Het interbestuurlijke implementatieprogramma "Aan de slag met de Omgevingswet" ondersteunt hen daarbij. PBLQ biedt strategisch advies aan het programmabureau, bijvoorbeeld over zaken als het programmaplan, visiedocumenten, monitoring, voortgang en communicatie. 

Wij leveren de programmamanager voor Informatiehuizen, geven (strategisch) advies en werken mee aan de realisatie.

Digitalisering

Digitalisering is belangrijk om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het digitale stelsel krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket: het nieuwe Omgevingsloket. Om te zorgen dat de hiervoor benodigde gegevens beschikbaar komen, worden gewerkt aan zogenoemde Informatiehuizen. Zij hebben tot taak relevante gegevens over de fysieke leefomgeving te bewerken of te verrijken en te ontsluiten. Wij leveren de programmamanager voor deze Informatiehuizen, geven (strategisch) advies en werken mee aan de realisatie.

Voor het ministerie van IenM hebben wij geholpen bij het schrijven van de (bestuurlijke samenvatting van de) visie op het digitale stelsel voor de Omgevingswet (DSO). Bovendien hebben wij het ministerie geholpen bij het uitvoeren van digitaliseringstoetsen, op zowel de Omgevingswet als de bijbehorende Invoeringswet. 

Decentrale overheden en koepelorganisaties

Gemeenten krijgen met de Omgevingswet veel nieuwe taken op zich af. Een goede invoering van de Omgevingswet bij de gemeenten is randvoorwaardelijk voor een werkend stelsel. Maar gemeenten hebben nog veel vragen, zoals: waar staat onze organisatie nu en waar moeten we naar toe, hoe moeten we aansluiten op de landelijke voorzieningen voor de Omgevingswet, en welke afspraken moeten we maken met andere overheden? Wij mochten de gemeente Utrecht helpen bij het opstarten van haar programma voor de invoering van de Omgevingswet.

Koepelorganisaties als de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de invoering van de Omgevingswet. Wij ondersteunden de Unie van Waterschappen (UvW) bij een review op haar plannen voor de invoering bij de waterschappen. Ook leverden wij lange tijd een adviseur voor het implementatieprogramma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Standaarden

Standaardisatie is belangrijk voor een goed werkend digitaal stelsel voor de Omgevingswet. Wij mochten Geonovum ondersteunen bij zijn rol als secretaris voor de Werkgroep Standaardisatie. Ook werkten wij mee aan het opstellen van de standaard voor omgevingsdocumenten.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden