Digitale overheid

Tijd en plaatsonafhankelijke overheidsdienstverlening in de informatiesamenleving

Vragen?

Burgers en bedrijven verwachten terecht passende digitale dienstverlening van de overheid. Dienstverlening in de brede zin van het woord, waaronder de interactie tussen burger, bedrijf en overheid, en ook een overheid die efficiënt en effectief werkt. Administratieve lasten en kosten zijn continue aandachtspunten en de best mogelijke dienstverlening, tijd en plaats onafhankelijk, is de wens.

Vragen?

Omgevingswet

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 moeten alle overheden klaar zijn met hun voorbereidingen op het werken onder de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van deze wet wordt een enorme reductie van regels bereikt. Daarnaast is de manier van werken onder deze nieuwe wet fundamenteel anders: er komt meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor alle overheden die verantwoordelijk zijn voor de fysieke leefomgeving: van gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten tot rijkspartijen.

Generieke Digitale Infrastructuur

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is het lonkend perspectief van de zoemende motor die overheden hierin ontzorgt. Door standaarden en digitale voorzieningen aan te bieden en waar nodig voor te schrijven. Door informatie-uitwisseling te ondersteunen en door authenticatie en autorisatie in het digitale verkeer mogelijk te maken. 

Wij bieden bestuurlijk handelingsperspectief als vertrouwd partner. Wij zien de GDI en de digitale overheid breed, met haar impact in zowel het administratieve als fysieke domein. De komende periode moeten structurele oplossingen worden gevonden voor de financiering en de governance van de GDI, ook hierin zijn wij goed geoutilleerd om ondersteuning te bieden.

Smart!

customer journey mapping

Smart Cities of Smart Government is voor ons de brede beweging die steden en overheden doormaken om de nieuwste technologieën in te zetten om maatschappelijke problemen aan te pakken. In veel steden zijn publiek private ontwikkelingen gaande die creatieve en innovatieve oplossingen bieden. Of het nu gaat om vervoer, energie, economie of zorg. 

Wij hebben ervaren adviseurs die je alles kunnen vertellen over smart cities. De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hebben wij smart beleid helpen vormgeven. Wij hebben een samenvatting van het rapport Smart City Rotterdam beschikbaar. Wij trekken samen op met wetenschappers en kennisinstellingen, nationaal en internationaal. Samen met de gemeente analyseren we waar de gemeente staat en wat de smart ambities zijn. In overleg bepalen we vervolgens de interventies om de ambities te verwezenlijken.

Europese Unie

monitor

De EU en de Europese Commissie hebben de Digital Single Market als beleidsprioriteit benoemd. De effecten van de digitalisering van de overheid en de samenleving zijn enorm. De EU beïnvloedt de Nederlandse digitale overheid via onderzoek, subsidies en wet- en regelgeving, die tot effect hebben dat Nederland steeds meer ‘kopelvlakken’ kent met de digitale overheden van andere lidstaten. De impact en de kansen zijn groot. 

Wij geven advies, onderzoek, subsidieondersteuning en monitoring om het (semi)publieke domein te ondersteunen in het leren kennen, duiden en beïnvloeden van de EU. 

Een bijzonder product is de EU-monitor. Hiermee zijn Nederlandse overheidsorganisaties voorbereid op komend EU beleid, richtlijnen en verordeningen. Ze weten ook in welke kennisnetwerken ze kunnen participeren of hoe ze medefinanciering kunnen verkrijgen. Diverse overheden gebruiken de monitor die PBLQ samen met ANP en het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) aanbiedt.

De EU Monitor stelt overheden verder in staat EU kennis te delen binnen hun organisatie en te besparen op zoek- en verzamelwerk.