Digitale overheid

Tijd- en plaatsonafhankelijke overheidsdienstverlening in de informatiesamenleving

Vragen?

Burgers en bedrijven verwachten passende digitale dienstverlening van de overheid. Dienstverlening in de brede zin van het woord, waaronder de interactie tussen burger, bedrijf en overheid, en ook een overheid die efficiënt en effectief werkt. Administratieve lasten en kosten zijn continue aandachtspunten. De best mogelijke dienstverlening, onafhankelijk van tijd en plaats, is de wens.

Vragen?

Omgevingswet

Omgevingswet

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn druk bezig met de voorbereidingen op de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. PBLQ ondersteunt overheden bij deze opgave:

  • met aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
  • een andere manier van werken;
  • het gebruik van de nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet.

Generieke Digitale Infrastructuur

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is het lonkend perspectief van de zoemende motor die overheden hierin ontzorgt. Hoe? Met het aanbieden van standaarden en digitale voorzieningen en waar nodig ze voorschrijven. Met de ondersteuning van informatie-uitwisseling en het mogelijk maken van authenticatie en autorisatie in het digitale verkeer. 

Wij bieden bestuurlijk handelingsperspectief als vertrouwd partner. Wij zien de GDI en de digitale overheid breed, met haar impact in zowel het administratieve als fysieke domein. De komende periode moeten structurele oplossingen worden gevonden voor de financiering en de governance van de GDI, ook hierin zijn wij goed geoutilleerd om ondersteuning te bieden.

Smart Cities

Smart City diensten PBLQ

Smart Cities of Smart Government is de brede beweging die steden en overheden doormaken om de nieuwste technologieën in te zetten om maatschappelijke problemen aan te pakken. In steden zijn publiek private ontwikkelingen gaande die creatieve en innovatieve oplossingen bieden op gebieden als mobiliteit, energie, economie, zorg. 

In de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hebben wij geholpen met het vormgeven van een smart beleid.  Samen met de gemeente analyseren we waar de gemeente staat en wat de smart ambities zijn. In overleg bepalen we vervolgens de interventies om de ambities te verwezenlijken. We doen dit in samenwerking met wetenschappers en kennisinstellingen, nationaal en internationaal. 

Digitale dienstverlening

Digitale dienstverlening

"Iedereen in onze samenleving moet digitaal mee kunnen doen. Eenvoudige digitale processen en begrijpelijke teksten moeten de standaard worden bij de overheid.’ (Staatssecretaris Knops - 2019)

We hebben een reeks van online artikelen gepubliceerd, waarin we op deze en meerdere vragen rondom digitale dienstverlening ingaan. Deels vanuit praktijkcases en deels lichten we het toe aan de hand van wetenschappelijk onderzoek in een begrijpelijke taal. Hoe beoordeelt u uw digitale ambities en hoe vertaalt u deze naar de burger? Hoe zorgt u ervoor dat u iedere burger bereikt? Welke investeringen in communicatietechnologie zijn hiervoor nodig? Hoe beschermt u de privacy van burgers? Digitale overheidsdiensten nemen in gewicht en belang sterk toe. Technisch, financieel, maatschappelijk en vooral ook politiek.

Dat betekent ook dat de bestuurlijke uitdagingen toenemen. PBLQ helpt bestuurders en management bij maatschappelijke, sociale, beleidsmatige en communicatieve uitdagingen van digitale overheidsdiensten. Wij doen dat voor zowel de sociale domeinen, de veiligheidssector, de gemeentelijke publieksdiensten als de grote landelijke uitvoeringsorganisaties.

Europese Unie

monitor

De EU en de Europese Commissie hebben de Digital Single Market als beleidsprioriteit benoemd. De effecten van de digitalisering van de overheid en de samenleving zijn enorm. De EU beïnvloedt de Nederlandse digitale overheid via onderzoek, subsidies en wet- en regelgeving, die tot effect hebben dat Nederland steeds meer ‘koppelvlakken’ kent met de digitale overheden van andere lidstaten. De impact en de kansen zijn groot. 

Wij geven advies, onderzoek, subsidieondersteuning en monitoring om het (semi)publieke domein te ondersteunen in het leren kennen, duiden en beïnvloeden van de EU. 

Een bijzonder product is de EU-monitor. Hiermee zijn Nederlandse overheidsorganisaties voorbereid op komend EU beleid, richtlijnen en verordeningen. Ze weten ook in welke kennisnetwerken ze kunnen participeren of hoe ze medefinanciering kunnen verkrijgen. Diverse overheden gebruiken de monitor die PBLQ samen met ANP en het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) aanbiedt.

De EU Monitor stelt overheden verder in staat EU kennis te delen binnen hun organisatie en te besparen op zoek- en verzamelwerk.