Jaag de economische groei aan:

Investeer in de randvoorwaarden voor nieuwe producten en diensten!

Vragen?

Richard van Breukelen

Algemeen directeur ad interim

06 50 89 67 28 06 50 89 67 28
Stuur mij een e-mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Vragen?

Richard van Breukelen

Algemeen directeur ad interim

06 50 89 67 28 06 50 89 67 28
Stuur mij een e-mail
Bijdrage aan economische ontwikkeling in Nederland

In de ICT-paragraaf voor het komende regeerakkoord van PBLQ is geschetst dat er grote kansen liggen voor economische ontwikkeling mits de benodigde randvoorwaarden worden ingevuld.

De eerste vereiste daarvoor is dat de mogelijkheden die digitalisering biedt top-of-mind worden bij ondernemers, politici en bij de ambtelijke top. Het draagvlak hiervoor is inmiddels breed. Ook het recent gepubliceerde manifest “samen naar een duurzame digitale samenleving” dat is onderschreven door een groot aantal organisaties, getuigt hiervan. Zo’n manifest en breed draagvlak is goed, maar wat staat de overheid en het bedrijfsleven te doen?

1. De overheid moet een effectieve faciliterende en kaderstellende rol en voorbeeldfunctie nemen. Door zelf in primaire overheidsprocessen als de zorg, de mobiliteit, de energievoorziening de bedrijfsprocessen te vernieuwen op basis van de mogelijkheden die de digitalisering biedt en de dienstverlening voor burgers en bedrijven te verbeteren. Maar ook door heldere kaders voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) en de veiligheid van de digitale infrastructuur vast te stellen.

2. Samen met het bedrijfsleven en de IT-industrie kan de overheid de digitale infrastructuur tot derde economische mainport van Nederland ontwikkelen. Stabiliteit en veiligheid zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Nederland wordt wereldwijd gezien als een betrouwbaar en stabiel land. Het realiseren van een derde economische mainport vergt investeringen van overheid en bedrijfsleven samen

Mijn pleidooi: trap als kabinet, bewindspersoon, topambtenaar, CEO of onderwijsbestuurder niet in de valkuil van macht gedreven sturing, maar vlieg de kansen die digitalisering biedt aan via de inhoud

3. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de digitalisering biedt heb je gekwalificeerde mensen nodig. Op dit moment mist Nederland kansen doordat er een tekort is op de arbeidsmarkt. Het potentieel aan ICT-deskundigheid moet worden vergroot door gericht te investeren in ICT-scholing in basis-, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De topsectorenaanpak kan daarbij effectief zijn.

4. Het economisch potentieel van overheidsdata kan veel beter benut worden door deze gratis – binnen privacykaders! – ter beschikking te stellen aan innovatieve bedrijven en start-ups. Hiermee kunnen nieuwe toepassingen ontwikkeld worden en wordt het economisch potentieel van overheidsdata benut.

Mijn pleidooi bij de invulling van deze aanpak is wel: trap als kabinet, bewindspersoon, topambtenaar, CEO of onderwijsbestuurder niet in de valkuil van macht gedreven sturing, maar vlieg de kansen die digitalisering biedt aan via de inhoud. Bepaal op basis van concrete kansen, de governance, de financiering, de vormgeving van de samenwerking en de rolverdeling met marktpartijen. Een ministerieel topteam dat de rol krijgt om kansen te definiëren en te faciliteren is prima, mits dit niet verstrikt raakt in gedetailleerde meerjarenplannen en diep uitgewerkte visies zonder dat er daadwerkelijk voortgang wordt geboekt.   

(Deze blog is de laatste in een reeks waarbij Ester de Jong en Richard van Breukelen ingaan op de negen thema's uit het Deltaplan ICT)

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden