Peter Castenmiller

Adviseur

Peter Castenmiller

Adviseur

06 25 00 79 22 06 25 00 79 22
Stuur mij een e-mail

Mijn hele carrière houd ik mij al met de overheid bezig. Dat betreft zowel de rijksoverheid als gemeenten, provincies en waterschappen. Daarbij ben ik zowel onderzoeker, adviseur als wetenschapper.

Het gegeven dat ik zowel onderzoeker, adviseur als wetenschapper ben leidt tot een veelzijdige en onderbouwde blik op actuele ontwikkelingen

De uitdagingen in het openbaar bestuur zijn steeds veelzijdig en inspirerend, maar ook ingewikkeld. Steeds gaat het namelijk om een combinatie van inhoud met echte aandacht voor en betrokkenheid bij de mensen die invulling geven aan het bestuur. Elke keer opnieuw is juist die combinatie uniek. Daardoor kan je geen enkel project op routine doen. Het vereist steeds bijzondere aandacht en maatwerk. 

Een combinatie van vaardigheden 

Het gegeven dat ik zowel onderzoeker, adviseur als wetenschapper ben leidt tot een veelzijdige en onderbouwde blik op actuele ontwikkelingen. De laatste jaren geef ik daar vooral invulling aan in de onderzoeken die ik doe voor verschillende gemeentelijke rekenkamers.

Rekenkameronderzoek

PBLQ heeft ondertussen een jarenlange traditie in het doen van onderzoek in opdracht van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies. Daarbij hanteren we een werkwijze die gericht is optimale doorwerking van de conclusies en aanbeveling. In onze aanpak betrekken we de hele gemeentelijke organisatie; dat betreft dan zowel de ambtelijke organisatie, B&W als de gemeenteraad. Bovendien maken we steeds een verbinding naar de lokale praktijk. Immers, papieren beleid is mooi, maar het moet in de dagelijkse uitvoering wel betekenis en inhoud krijgen. Ondertussen hebben we ervaringen met vele onderwerpen. De uitdagingen die de informatiesamenleving aan het lokale bestuur stelt, maken daar een steeds groter deel van uit. Te denken valt aan het toetsen van de digitale dienstverlening, de kwaliteit van het informatiebeleid, informatie- en privacybescherming, de digitalisering van de archieffunctie, een doorlichting van de ICT-functie van de gemeente of de voorbereidingen van de gemeente op de Omgevingswet. Maar daarnaast hebben wij ook met grote regelmaat onderzoeken uitgevoerd naar regionale samenwerking, subsidiebeleid, burger- en overheidsparticipatie en de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Daarnaast ben ik actief in evaluatieonderzoeken naar bestuurlijke ontwikkelingen. Bovendien adviseer ik over veranderingen in beleid en bestuur. Als laatste verzorg ik geregeld een bijdrage aan leergangen over beleid en bestuur, zowel voor ambtenaren als voor bestuurders.  Alle inzichten en kennis die ik hierdoor verwerf helpen mij om ook betrokken te zijn bij het wetenschappelijk debat over ontwikkelingen in het openbaar bestuur.

Nevenfuncties 

Naast mijn werk voor PBLQ ben ik lid van de Kiesraad. Dit orgaan is verantwoordelijk voor de verkiezingen voor de Tweede en Eerste Kamer, en tevens voor de Europese Verkiezingen. Sinds kort dragen wij ook de verantwoordelijkheid voor referenda. Daarnaast adviseren wij over alle voorstellen en wetgeving die met verkiezingen te maken hebben. Ook ben ik gastdocent bij het Instituut Politieke Wetenschap bij de vakgroep politicologie van de Universiteit van Leiden. In deze functie geef ik met name invulling aan een collegereeks over lokale politiek.