Marc de Rooij

Manager Advies

Marc de Rooij

Manager Advies

06 11 95 31 60 06 11 95 31 60
Stuur mij een e-mail

De digitalisering van de samenleving vergt continue veranderingen bij publieke organisaties in relatie tot samenwerking in ketens en de relatie met burgers en ondernemers. Mijn hart ligt bij de publieke sector waar ik veel voor kan betekenen vanuit PBLQ. Als adviseur, opleider en tijdelijk manager van projecten en programma’s heb ik zowel als ambtenaar als vanuit PBLQ een bijdrage kunnen leveren aan complexe verandervraagstukken bij nationale, provinciale en lokale overheden.

Mijn kracht ligt in het verbinden van wetgeving, beleid en uitvoering met ICT-ontwikkeling.

In deze rollen heb ik kunnen ervaren hoe belangrijk het is voor de publieke sector om de informatievoorziening goed te benutten bij het werken aan maatschappelijke vraagstukken. Overheden zijn in essentie toch informatieverwerkende organisaties. Datagestuurd werken, privacy, standaardisatie, datakwaliteit en architectuur zijn hierbij belangrijk. Zeker zo belangrijk is het inbrengen van kennis en ervaring bij het doorvoeren van veranderingen in een keten, de dienstverlening, in toezicht & handhaving. Door opdrachtgevers bij te staan met advies, het ontwikkelen van directies, teams en individuen, het uitvoeren van projecten en programma’s of het vormgeven van een strategie of koers.

Passie voor de publieke sector

Mijn passie voor de publieke sector startte tijdens mijn studie politicologie in Leiden. Via de master Change Management bij SIOO ben ik de advieskant opgegaan. Ik werk met name in omgevingen die politiek-bestuurlijk complex zijn met als doel ook in zo’n context met de opdrachtgevers concrete resultaten te behalen. Mijn kracht ligt in het verbinden van wetgeving, beleid en uitvoering met ICT-ontwikkeling. En het verbinden van juristen, beleidsmakers, informatiemanagers, architecten, beheerders en ontwikkelaars. Goede communicatie (taal) is in mijn ervaring zeer belangrijk.

Naast de opdrachten vind ik het mooi als MT-lid een bijdrage te kunnen leveren aan PBLQ als adviesorganisatie voor de publieke sector. Ik ben verantwoordelijk voor de opleidingen en ik werk aan een netwerk van associés met specifieke expertises waarmee we opdrachtgevers nog beter kunnen helpen.

Waar heb ik aan gewerkt?

Bijvoorbeeld als tijdelijk manager aan de realisatie van het landelijke register Kinderopvang. Door keteninformatisering tussen SZW, gemeenten, GGD-en, Onderwijsinspectie en Belastingdienst werden kosten verlaagd en is de kwaliteit in de kinderopvang verbeterd. Of aan de realisatie van Omgevingsloket Online waarmee de digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers als onderdeel van de invoering van de Omgevingswet werd verbeterd. Tenslotte heb ik gewerkt aan de ‘warme fusie’ tussen RGD, RVOB en DVD binnen het Rijksvastgoedbedrijf door het realiseren van één integraal beheer van de vastgoedportefeuille met behulp van GIS en CAD/BIM-systemen.

Daarnaast heb ik als adviseur bijgedragen aan het professionaliseren van het opdrachtgeverschap door het management van de Huurcommissie en de Gemeente Den Haag op ICT-projecten, verzorg ik opleidingen voor ‘informatiemanagers’ en heb ik met een PBLQ-team het Stadsarchief geadviseerd over de versterking van het informatiebeheer binnen de gemeente Amsterdam.

Op dit moment werk ik in opdracht van VWS vanuit ICTU met Nictiz aan het Europees uitwisselen van patiëntgegevens tussen ziekenhuizen om de eerste hulp aan mensen uit andere EU-lidstaten in Nederland te verbeteren.